Scalable Agile Framework (SAFe) Projektisalkunhallinnassa

Olemme aiemmin nähneet kuinka ketterä projektinhallinta-malli voi auttaa tiimejä omaksumaan projektien dynaamisen luonteen ja mahdollistaa tuottamaan hyviä tuloksia. Tänään tutustumme kuinka “Scaled Agile Framework” (SAFe) voi antaa enemmän suuntaa projektisalkunhallintaasi.

Mikä on SAFe?

Ketterä -malli keskittyy projektin tulosten tuottamiseen. Toisaalta, SAFe:n lähestymistapa on katsoa kokonaiskuvaa. SAFe:n päätarkoitus on linjata projektit isompien liiketoiminnan tavoitteiden & päämäärien kanssa samaan suuntaan.

SAFe ei keskity katsomaan pelkän projektin tuloksia vaan niiden vaikutusta pitkällätähtäimellä yrityksen tavoitteisiin. Tämä on tärkeää, sillä se vaikuttaa organisaation tiekarttaan.

Tyypillisesti päälliköt salkunhallinta-tasolla osallistuvat myös strategisten päätösten tekoon. Esimerkkinä voisi olla projektien budjettien arvioinnista projektien tilanteiden suhteeseen yrityksen pitkäntähtäimen visioon.

SAFe helpottaa virtaviivaistamaan projektisalkkutason päätöksiä. On helpompi tehdä parempia projekteihin liittyviä sitoutumis– ja priorisointipäätöksiä. Tämä voi tarjota paremman suunnan projektisalkuille. Lisäksi tämä tarjoaa enemmän selkeyttä budjetteihin ja aikatauluihin ilman ali- tai ylilupauksia.

Salkkutason SAFe

Jotta saadaan SAFe toteutettua salkkutasolla, erilaisia tehtäviä ja vastuita tulee tehdä.

Salkkutason ryhmä voi koostua salkkupäälliköstä, tuotepäälliköstä ja arkkitehdeistä. Salkkutason SAFe on suunnattu kehittämään arkkitehtuurisia ja liiketoiminnallisia tarinoita.

Arkkitehtuuriset tarinat sisältävät arvion organisaation olemassa olevasta infrastruktuurista ja sen kyvykkyydestä, jotta nähdään vastaavatko ne projektin tarpeita. Jos nykyinen infrastruktuuri ei tue projektia tai projektin vaatimukset ovat erilaiset suhteessa nykytilaan, niin organisaatio voi joutua hankkimaan uuden infrastruktuurin.

Liiketoiminnalliset tarinat sisältävät projektien katselmointia siten että ovatko ne linjassa liiketoiminnan päämäärien ja tavoitteiden kanssa. Liiketoiminnan strategiset tavoitteet voidaan viitoittaa, ja projektit voidaan sen perusteella valita että ne toteuttavat yrityksen tavoitteita.

Oleellinen tehtävä salkkutasolla on tarkastella tehtyjä tuloksia ja salkun tuottavuutta. Kaikilla näillä tehtävillä on yhteinen päämäärä – määrittää tarkistuslista organisaation pitkäntähtäimen tehtävistä, ohjata paremmin suuntaa ja päätöksentekoa läpi koko projektisalkun.

Share This