Asiakascaset 2017-09-10T14:59:05+00:00

Asiakascaset

Asiakkainamme on suuria ja keskisuuria yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita. Tuotteillamme on noin 60 000 käyttäjää 50 maassa.

Kuntaliiton Thinking Portfolio-projektisalkussa näkyy strategia arjen tekoina

27.10.2017|0 Comments

Tiina Rinne esittelee Kuntaliiton strategiaa, joka tehdään näkyväksi Thinking Portfolio-edunvalvonta- ja projektisalkussa. Kuntaliitto on ollut Thinking Portfolio-projektisalkun käyttäjä yli kolme vuotta. Runsaassa kolmessa vuodessa on päästy paljon eteenpäin Thinking Portfolion hyödyntämisessä, kertoo kehittämiskoordinaattori ja Kuntaliiton PMO Tiina Rinne. - Jos työkalu heti alkuunsa oli oiva apuväline tuomaan järjestystä ja läpinäkyvyyttä Kuntaliiton edunvalvonta- ja kehitystoimintaan, on se nykyään myös erittäin tärkeä strategian viestintäväline. Kehitysprojektit ja edunvalvonta toteuttavat strategiaa Kuntaliitossa [...]

Thinking Portfolio projektisalkku vakuutti Eterassa

21.7.2017|0 Comments

Etera hankki Thinking Portfolion projektin hallinnan ja johtamisen apuvälineekseen. Thinking Portfolion sopivuus nimenomaan asiakasorganisaation tarpeisiin, helppokäyttöisyys ja saatavuus kätevänä pilvipalveluratkaisuna vakuuttivat, kertoo Eteran tietohallintopäällikkö Kristian Peltola. Thinking Portfolio tuli korvaamaan aiempaa sovellusta, joka koettiin Eteran tarpeisiin liian monimutkaiseksi, toimittajalähtöiseksi ja jo hieman vanhentuneeksikin ratkaisuksi.

Thinking Portfolio tuo Kirkkohallituksen projektit näkyville

3.5.2017|0 Comments

Kirkkohallituksessa on käytössä yhtenäinen projektimalli, jota on viime vuosina kehitetty aktiivisesti. Projektimallin yksi tärkeä osa-alue on projektisalkun hallinta ja salkun johtaminen. Mallin ensimmäiset versiot projektisuunnitelmista oli tehty Wordeihin ja projektisalkkuna toimi Excel-listaus, projektipäällikkö Hanna Virkki taustoittaa Kirkkohallituksen projektimallina ja projektisalkkupalvelun hankintaa.

Finnair avasi reitin Thinking Portfolio projektisalkkuun

4.4.2017|0 Comments

Finnairilla on käytössään Thinking Portfolion projektisalkku, jossa tällä hetkellä hallinnoidaan IT-projekteja. Suunnitelmissa on, että Thinking Portfoliosta tulee projektin johtamisen sovellus kaiken tyyppisille projekteille, esimerkiksi hankinta- liiketoiminnan selvittely- ja uusien reittien avausprojekteille. Parhaillaan meneillään olevan sisäisen Road Shown avulla levitetään tietoisuutta sovelluksen mahdollisuuksista tuleville sovelluksen käyttäjille ja eri johtoryhmille.

Lemminkäinen tekee projektiensa perustukset Thinking Portfolioon

6.2.2017|0 Comments

Lemminkäisen Thinking Portfolion käyttöönotto tehtiin loppuvuoden aikana, kun sovellusta alettiin hyödyntää liiketoimintojen ja tukifunktioiden sisäisten kehitysprojektien seurantaa ja priorisointia varten. Thinking Portfolio säästää projektipäälliköiden aikaa, kun heidän kerran tallentamansa tieto on koko ajan käytettävissä ja päivittyy projektin edetessä ja myös raportointi voidaan tehdä samaa dataa hyödyntäen ilman erillisiä dokumentteja ja työvaiheita.

XAMKin Thinking Portfolio projektisalkun tehokäyttö kiinnostaa myös yhteistyötahoja

4.2.2017|0 Comments

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Xamkissa kaikki TKI-toiminta hallinnoidaan Thinking Portfolion projektisalkussa, jota Xamk:ssa kututaan HanSaksi. HanSa on keskeisessä roolissa TKI:n toiminnan johtamisen työvälineenä. Kehityspäällikkö Hanna Kuninkaanniemi on ollut mukana HanSan kehittämisestä siitä lähtien, kun se alun perin hankittiin Mikkelin ammattikorkeakouluun tuomaan ryhtiä TKI-toimintaan.

Kymenlaakson Liitto valitsi Sote- ja maakuntauudistukseen Thinking Portfolio projektisalkun

3.2.2017|0 Comments

Kymenlaakson Liitto pyysi tarjouksia Kymenlaakson Sote- ja maakuntauudistuksen projektisalkunhallintavälineestä palveluna. Tarjous arviointiin hinnan, palvelun ja palvelusopimuksen osalta ja Thinking Portfolio projektisalkku pilvipalvelu sai vertailussa parhaat pisteet ja tuli valituksi Kymenlaakson Liiton Sote- ja maakuntauudistuksen projektisalkuksi.

Savon Voimassa Thinking Portfolio on johtamisen ja viestinnän väline

31.1.2017|0 Comments

Thinking Portfolio palvelee Savon Voimalla kehityssalkkuna, jossa hallinnoidaan yrityksen strategiset ohjelmat ja niiden sisältämät projektit sekä muut erityyppiset tutkimus- ja kehityshankkeet. Kehityssalkku sisältää muun muassa ohjelmat: Hiilidioksidivapaat sähköntuotantojärjestelmät, Säävarma sähköverkko, Asiakaskohtaamisen konkretisointi, Oman tuotannon 100% kotimaisuusaste sekä 0-tapaturma.

Thinking Portfolio projektisalkku visualisoi projekti- ja resurssisuunnittelua Kemiralla

27.1.2017|0 Comments

Kemiran Thinking Portfoliossa salkutetaan tällä hetkellä IT-projektien lisäksi erilaisia toiminnantehostamisprojekteja, joista yhdessä koostuu noin sadan projektin salkku. Käyttäjiä salkulla on 350, joista noin 50 on aktiivikäyttäjiä ja 100 aikakirjauksen käyttäjää.

Terveystalolla saatiin Thinking Portfoliolla läpinäkyvyyttä projektiresursseihin

15.1.2017|0 Comments

Terveystalolla projektipäälliköt, samoin kuin muutkin projektitiimin jäsenet, toimivat projektitehtävissä oman työnsä ohella. Tämän vuoksi oli tärkeätä saada projektiresursointiin läpinäkyvyyttä, saada parempi käsitys siitä kuinka paljon henkilökunnan aikaa menee projektitöihin.

LähiTapiola suosittelee hyödyntämään Thinking Portfoliota laaja-alaisesti

23.6.2016|0 Comments

LähiTapiola käyttää Thinking Portfoliota ryhmän kehityssalkun hallintaan ja LähiTapiola Palvelut Oy:n työajanseurantaan. Alun perin oli tarkoitus suunnitella sovelluksen rakenne vain kehityssalkun hallintaa varten, mutta määrittelytyöpajojen aikana huomattiin, että Thinking Portfolio sopisi myös työajanseurantaan ja projektinhallintaan ja näin päädyttiin heti alkumetreillä laajentamaan sovelluksen käyttöä. Tämän johdosta oli mahdollista luopua vanhasta monimutkaisemmasta ja kalliimmasta välineestä kokonaan.

Thinking Portfolio auttaa yhdessä Suomen Punaisen Ristin kanssa

20.6.2016|0 Comments

SPR:n kehityspäällikkö Mimmu Piirto vastasi vuoden vaihteessa Thinking Portfolio-projektisalkun käyttöönotosta. Hän kertoo heidän olleen onnekkaita, koska Thinking Portfolio otti yhteyttä ja tarjosi yhteistyötä pro bono-periaatteella juuri,  kun turvapaikanhakijoita saapui maahan poikkeuksellisen paljon. Samaan aikaan Punainen Risti  palkkasi 2000 uutta työntekijää, joten aikaa ei olisi ollut uuden sovelluksen käyttöönottoon. He luottivat kuitenkin toimittajan lupaukseen, että käyttöönottoprojekti ei sitoisi heidän aikaansa liikaa muilta töiltä.

Thinking Portfolio projektisalkku helpottaa ympäristöalan kehittämisprojekteja HSY:ssa

14.6.2016|0 Comments

Thinking Portfolio otettiin käyttöön vajaa puoli vuotta sitten, jolloin isoimmat projektit aloittivat elämänsä salkussa. Käyttökokemuksen karttuessa on huomattu sovelluksen tuomat hyödyt niin projektijohtamisen kuin suunnittelun ja koko projektin elinkaaren vaiheissa. Tätä hyväksi todettua työkalua ollaankin parhaillaan ottamassa nykyistä laajempaan käyttöön.

Varmassa myönteinen kokemus Thinking Porfolio -projektisalkusta vaikutti sovellussalkun valintaan

11.6.2016|0 Comments

Marras- joulukuussa 2015, Varma otti käyttöön Thinking Portfolion sovellussalkun parantamaan sovelluksiin liittyvän perustiedon- ja sovellustilanteen hallintaa. Sovellusten perustietojen (teknologia, integraatiot, vastuuhenkilöt) lisäksi Varmassa on kirjattu salkkuun myös tietoa siitä, mihin meneillään oleviin projekteihin kyseinen järjestelmä liittyy. Riippuvuuksien hallinta on yksi keskeinen asia sekä järjestelmien ylläpidossa että kehittämisessä, jossa sovellussalkusta on hyötyä...

Projektin elinkaari selkeytyi Trafilla Thinking Portfolion avulla

6.6.2016|0 Comments

Vuoden 2016 alusta lähtien Thinking Portfolion on ollut Trafin kaikkien projektien johtamisen apuväline. Trafin projektit ovat sisällöltään muun muassa asiakkaiden palvelujen kehittämistä sekä ICT:n ja oman toiminnan kehittämisen projekteja. Thinking Portfolion käyttöönoton jälkeen Trafin projektit ovat tulleet läpinäkyvimmiksi, kertovat Thinking Portfolio-pääkäyttäjät Trafista.

Thinking Portfolion selkeys ja toiminnallisuus vakuuttivat Vaasan Oy:n

4.6.2016|0 Comments

Vaasan Oy ja Thinking Portfolio käynnistivät projektisalkun käyttöönottoprojektin määrittelytyöpajoilla maaliskuussa 2015. Sovelluksen käyttö aloitettiin kesä-elokuussa. Yksi tärkeä peruste, miksi Thinking Portfolio valittiin Vaasan Oy:n projektisalkkusovellukseksi, olikin mahdollisuus implementoida se lyhyessä ajassa ja saada sen käyttämisestä nopeasti hyötyjä.

Thinking Portfolio helpottaa projektijohtamisen arkea Fennia-konsernissa

1.6.2016|0 Comments

Fennian sisäisten kehitysprojektien salkussa on tällä hetkellä noin 50 eri elinkaaren vaiheessa olevaa projektia valmistelusta jälkiarviointiin. Aiemmin yrityksen käytössä oli toinen projektisalkun hallinnan väline, mutta vuoden 2015 keväästä lähtien projektisalkun johtamisen sovelluksena on käytetty Thinking Portfoliota.

  • Rakennustieto

Rakennustieto antaa tunnustusta Thinking Portfolio widgeteiden tuomasta viisaudesta

3.5.2016|0 Comments

Rakennustiedossa käytetään Thinking Portfolion projektisalkkua kehitysprojektien johtamiseen ja seurantaan. Sovellus on otettu projektihenkilöstön keskuudessa tyytyväisinä vastaan, Thinking Portfolion tuoma näkyvyys on ollut tervetullut parannus projektien läpiviemisessä. On tärkeä asia, että projektit ovat samassa paikassa ja tieto avoimesti kaikkien saatavilla. Tämä muun muassa lisää tietoisuutta siitä millä perusteilla projektit on aloitettu ja minkälaisilla kustannuksilla niitä tehdään. Hankkeiden ohjausryhmissä on oltu kiitollisia tietojen helposta esittelymahdollisuudesta suoraan työkalusta.

Raisio Oyj – Olemme iloisia, että meillä on Thinking Portfolio

12.3.2016|0 Comments

Raision Tietohallinnossa käytetään projektitoiminnan johtamiseen Thinking Portfoliota. Tällä hetkellä salkussa on noin 80 projektia, jotka kaikki ovat IT:hen liittyviä. Jatkossa tarkoitus on laajentaa käyttöä myös muun tyyppisiin projekteihin. Tietohallintoyksikön tehtävänä on muun muassa ohjata osittain ulkoistettuja IT-palveluita sekä IT-projekteja, jotka toteutetaan liiketoimintayksiköissä, kertovat Raision tietohallintopäällikkö Sami Halinen ja Thinking Portfolion pääkäyttäjänä toimiva Merja Lamponen.

Thinking Portfolio konkretisoi Tampereen kaupungin projektisalkkuprosessit

13.1.2016|0 Comments

Tampereen kaupunki otti Konserniohjausyksikön ohjaamana käyttöön Thinking Portfolion projektisalkkusovellus marraskuussa 2015. Sovelluksen käyttöönotto oli jatkoa vuoden 2014 alkaneelle projektijohtamismallin kehittämiselle. Tampereen kaupungin projektisalkussa käsitellään kaikki palvelujen, toiminnan ja hallinnon kehittämiseen kohdistuvat projektit, kaikki ICT-kehittämistä sisältävät projektit sekä tutkimusprojektit. Lisäksi salkussa on aluekehittämisohjelmat projekteineen, näitä ohjelmia on meneillään tällä hetkellä kolme. Vuoden alusta aloittaneen projektitoimiston palvelupäällikkö Sirpa Kolehmainen on ollut vastuussa sekä projektimallin että -sovelluksen käyttöönottoprojekteista. Sovellus hankittiin projektimallin [...]

Thinking Portfoliolla on rooli Espoo-tarinan toteuttamisessa

26.9.2015|0 Comments

Espoossa otettiin pilottikäyttöön myös Thinking Portfolion projektisalkku keväällä 2015. Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält, joka on ollut vastuussa projektimallin kehittämisestä, on ollut mukana myös Thinking Portfolion määrittely- ja käyttöönottoprojektissa. Projektisalkkusovelluksen mukanaan tuoma informaation lisääntyminen on ollut tervetullut apu myös projektimallin jalkauttamisessa.

If arvostaa Thinking Portfolion asiakaslähtöisyyttä ja luotettavuutta

17.9.2015|0 Comments

Syksyllä 2014 Ifin henkilöasiakkaat liiketoiminta-alueella valittiin Thinking Portfolion projektisalkkusovellus tehostamaan projektitoiminnan sujuvuutta. Valintaa edelsi kartoitusvaihe, jonka aikana vaihtoehtoisia sovelluksia ja toimittajia vertailtiin keskenään. Thinking Portfolio sovelluksena vakuutti selkeydellään ja helppokäyttöisyydellään, sen toimittaja joustavuudellaan.

Thinking Portfolio toi nopeasti lisäarvoa Turun kaupungin hankejohtajille

9.9.2015|0 Comments

Turun kaupungin hallinnossa on käytetty Thinking Portfolion projektisalkkua kehitysprojektien johtamisen apuvälineenä vuoden 2015 alusta lähtien. Sovelluksen hankintavaiheessa Thinking Portfolion valintaa kaupungin projektisalkkujohtamisen työvälineeksi tuki sen hyvä istuvuus kehitysohjelmiin ja organisaatioon sekä mahdollisuus muokata sovelluksen toimintoja myös jatkossa kehitysohjelmien edetessä ja tarpeiden eläessä.

  • Katja-ja-Reijo-Varma

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma – Selkeitä hyötyjä Thinking Portfoliosta

28.8.2015|0 Comments

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma otti helmikuussa 2014 käyttöönsä Thinking Portfolio -projektisalkun. Tähän mennessä salkkuun on viety vuoden 2014 ensimmäisen kvartaalin aikana käynnistyvät tai käynnissä olevat projektit. Pääpaino salkussa on IT-projekteilla, mutta mukana on myös muita liiketoiminnan kehitysprojekteja.

Cargotec – Kehitysprojektit viedään läpi Thinking Portfolion avulla

2.8.2015|0 Comments

Thinking Porfolio on ollut Cargotecissa käytössä vuodesta 2011. Aluksi sovelluksen päätehtävä oli auttaa konsernin projektitoiminnan kokonaiskuvan selkeyttämisessä ja projektisalkun budjetoinnissa. Tällä hetkellä painopiste on enemmän tilanneseurannassa ja projektisalkun strategisessa johtamisessa. Projektien hallinnoimisen laatua seurataan sovelluksen avulla nykyään myös aikaisempaa tehokkaammin.