Liiketoimintaan kohdistuu erilaisia ympäristön riskejä, kuten markkinariski, oikeudellinen, operatiivinen ja strateginen riski, sekä hallintotavan tai vaarojen, kuten terrorismin ja yhteiskunnallisten levottomuuksien, kaltaisista tekijöistä johtuvat riskit. Vaikuttavan projektisalkun hallinnan strategia voi auttaa yritystä valmistautumaan erilaisiin sattumiin ja tapahtumiin antamalla johtoryhmälle tietoa päätösten perustaksi. Projektisalkun riskinhallinta voi auttaa tunnistamaan osan näistä riskeistä etukäteen, jolloin voidaan määrittää, mitkä projektin menestyksekästä loppuun viemistä jarruttavat esteet todennäköisesti ovat.

Hyödyt

Liiketoimintaympäristön riskien hallinta projektisalkun avulla lisää yritysten vahvuutta neuvotella kohtuulliset sopimukset, tehdä parempia päätöksiä ja tehostaa tiimien välistä yhteistyötä. Hyvin hallinnoidut salkut, joissa on laaja-alaiset riskinarviointisuunnitelmat, vähentävät todennäköisesti projektien viivästymistä ja budjettien ylittymistä.

Yksittäisen riskitekijän mahdollisen rahallisen vaikutuksen tunteminen ja tapahtuman todennäköisyyden arvioiminen tuottavat tarkempia arvioita projektin tuottoprosentista (sijoitetulle pääomalle). Projektisalkun hallinnointiohjelmistojen estimaatit helpottavat osaltaan kustannus-hyötyanalyysia liiketoimintaympäristön riskien suhteen. Entä jos -skenaariot tuottavat puolestaan tarkempi estimaatteja. Esimerkiksi epävakaa taloudellinen toimintaympäristö ja pitkittyvä taantuma voivat aiheuttaa markkinoille ylikapasiteettia. Näin kasvanut kilpailu laskee hintoja.

Laaja-alaisen projektisalkun hallintastrategian ansiosta yritys voi reagoida markkinapaineisiin ripeästi ja hinnoitella tuotteet kilpailukykyisesti kilpailun kiristyessä. Yritys pystyy samalla hallitsemaan paremmin hintavaihteluja tuotanto- ja toimitusketjussa. Tuotannon sisäinen siirto tuotantokustannuksiltaan halvempiin toimipaikkoihin on mahdollista, jos varautumissuunnitelma on laadittu ajoissa.

Liiketoimintaympäristön muutokset, jotka voivat vaihdella tuotantokustannusten noususta ja siitä johtuvasta katetuoton laskusta aina projekteja haittaaviin ympäristökatastrofeihin, ovat epävarmuustekijöitä, joihin on varauduttava. Liiketoimintaympäristön riskien hyvä hallinta parantaa yrityksen valmiutta toimia ketterästi sekä johdon valmiuksia nopeisiin päätöksiin, jolloin projektit voidaan viedä onnistuneesti päätökseen tai ryhtyä vaihtoehtoisiin toimiin.

Terveen riskinhallintastrategian toteutus projektisalkussa

Projektin riskien arvioinnissa ja hallitsemisessa on noudatettava vaiheittaista lähestymistapaa:

  • Mahdollisten riskien tunnistaminen: Tämä vaihe voi edellyttää aivo- tai ideariihityöskentelyä, jotta pystytään kartoittamaan kaikki liiketoimintaympäristössä mahdollisesti esiintyvät riskit aina oikeudellisiin ja ympäristöriskeihin asti. Viimeaikaisiin tapahtumiin ja lainsäädännön muutoksiin perustuva taustatutkimus on niin ikään huomioitava.
  • Riskien analysointi: Jokainen riskitekijä on tutkittava perusteellisesti, jotta saadaan selville sen esiintymisen todennäköisyys ja vaikutukset.
  • Riskin hallinta: Tässä vaiheessa tiimin on tarkasteltava, miten yritys selviäisi yksittäisestä tapahtumasta.Salkun riskin tunnistaminen niin yksittäisen projektin kuin koko salkunkin tasolla on avain projektisalkun hallinnointistrategian onnistumiseen. Määräaikaiset riskien arvioinnit ja niiden tarkistukset ovat välttämättömiä, koska niiden avulla pystytään sisällyttämään prosessiin uusi kehitys ja nopeuttamaan korjaavia toimia.Määräaikaistarkastelu
  • Salkun riskin tunnistaminen niin yksittäisen projektin kuin koko salkunkin tasolla on avain projektisalkun hallinnointistrategian onnistumiseen. Määräaikaiset riskien arvioinnit ja niiden tarkistukset ovat välttämättömiä, koska niiden avulla pystytään sisällyttämään prosessiin uusi kehitys ja nopeuttamaan korjaavia toimia.