Kuntaliiton koordinoima Kaupunkien Projektitoimistojen kehittäjäverkosto jatkaa pitkäjänteistä projektitoimistojen ja toimintatapojen kehittämistyötä. Verkostotapaamisessa tammikuun lopulla keskusteltiin laajasti kehitystoiminnan vaikuttavuudesta, vaikuttavuuksien aikajänteistä, strategisista tavoitteista sekä niiden toteutumisesta kehittämistoiminnassa.

Laajan keskustelun pohjalta päätettiin ryhtyä rakentamaan toimintaa seuraavalle tasolle, kokeilemalla vaikuttavuuslähtöisen kehittämisen malleja muutamassa esimerkkikaupungissa. Tavoitteena on raamittaa kehitystoimintaa vahvemmin vaikutus- ja vaikuttavuuslähtöisesti. Kuntien ja koko julkisen sektorin toimintaa haastavat monet erilaiset ilmiöt, joiden ratkaisemiseen eivät lyhyen tähtäimen kehittämistoimet pure. Ratkaisut ilmiöihin ulottuvat tyypillisesti useille eri toimialoille ja edellyttävät näin pitkäjänteistä ja vaikuttavuuslähtöistä kehittämistä.

Yleisesti vaikuttavuuslähtöisellä kehitystoiminnalla tavoiteltavia vaikutustasoja ovat: 

  1. Välittömän toiminnan parantaminen – nykyisen toimintamallin tehostamiseen tai parantamiseen tähtäävät toimenpiteet, joiden vaikutusten aikajänne on tyypillisesti korkeintaan joitakin vuosia.
  2. Uuden toiminnan kehittäminen – hieman pidemmän aikavälin kehittämistä, joka uudistaa toimintatapoja, edellyttää yhteistyötä strategisesti oikeiden kumppaneiden kanssa, mutta perustuu edelleen nykytilanteen kehittämiseen. Vaikuttavuuden aikajänne tällaisissa kehitystoimenpiteissä on 2-5 vuotta.
  3. Uudet strategiset avaukset – pyrkimys systeemisiin muutoksiin, ilkeiden ongelmien ratkaisuihin, kansallisen tason tavoitteiden saavuttamiseen sekä laajaan yhteistyöhön, projektien jatkumoihin ja pitkäjänteiseen vaikutusten johtamiseen.

Kokeilutoimintaa verkostossa

Nyt aloitettavassa kokeilussa konkreettinen kehittämistoiminta lähtee liikkeelle tasolta 1. Aloitamme nykyisiin kehittämisen toimintatapoihin tehtävien muutosten ja kokeilujen kautta, jotta kehittämisen toimintamallissa osataan johtaa pitkän tähtäimen tulevaisuutta. Jo aiemmin Kuntaliitossa on käyty läpi kaikkien Kuntaliiton omien kehitystoimien tulevaisuussuuntautuneisuus sekä ilmiölähtöisyys. Analyysin pohjalta arvioitiin, että noin 80% kehittämisen toimenpiteistä on tavoitteiltaan enintään vaikutustasolla 2.

Nyt verkoston kokeiluryhmällä on pyrkimyksenä pystyä määrittelemään jo käynnissä olevien kehittämistoimenpiteiden ja projektien tavoiteltavien vaikuttavuuksien tasot nykyisessä projektisalkussa. Useiden kuntien ja kaupunkien salkunhallinnan alustana toimiva Thinking Portfolio osallistuu kokeiluun tukemalla vaikuttavuusmallin määrittelyä, toteutusta salkkuihin asiakaskohtaisesti sekä osallistuu toimintamallin kehittämiseen jatkossakin. Muutoksia tehdään niin salkkujen tietosisältöihin kuin raporttien ja visualisointien viestinnällisyyteenkin, kunkin kaupungin tai kunnan päätöstarpeiden mukaisesti.

Kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuustasojen määrittely nostaa johtamiskeskusteluun yhtäaikaisesti erilaisilla kehitystoimilla tavoiteltavat vaikutukset. Tämä auttaa jäsentämään nykyhetkeen, lähitulevaisuuteen ja tulevaisuuteen kohdistuvat kehittämispanostukset ja niistä muodostuvan kehittämiskokonaisuuden. Jatkossa johtamiskeskustelu voisi keskittyä aikajänteiden lisäksi strategisiin painopisteisiin, vaikuttavuuden toimialojen- tai kehityskohteiden kattavuuteen, kansallisten kehitystavoitteiden tukeen tai vaikkapa YK:n Agenda2030-tavoitteisiin, kuten Espoo jo pyrkii tekemään.

Vaikuttavuuden johtamisen tunnusmerkkejä

Vaikuttavuuden tulee olla organisaation strateginen päämäärä ja sen tulee näkyä kehittämistoiminnassa, projektitoimistoissa ja -salkuissa, projektien ja kehittämistoimien priorisoinnissa ja kuulua johtajien puheissa.

Miten teidän nykyinen kehittämismallinne tukee vaikuttavuusajattelua? Oletteko jo työn touhussa rakentamassa tulevaisuuden toimintatapoja? Miten kuntanne uudistuu 10 vuoden aikajänteellä?

Artikkelin kirjoittajat:

Tiina Rinne

Tiina Rinne
Kehittämiskoordinaattori, PMO
Kuntaliitto

 

 

Nina OrvolaNina Orvola
Lead Senior Advisor
nina.orvola@thinkingportfolio.com
Puh. +358 44 5051044
Thinking Portfolio Oy