Määrittele vuoden 2015 projektitoimisto

pmo-2015 Vuonna 2015 projektitoimistoilla on vastassaan uusia haasteita, kun ne tuottavat konkreettista lisäarvoa organisaatioilleen. Projektitoimiston tavoitteena on auttaa vahvistamaan ja saavuttamaan projektin omistajien tarpeisiin perustuvat tavoitteet. Kun yrityksissä siirrytään perinteisistä prosesseista ketterämpiin toimintoihin, projektitoimistolla on aktiivinen rooli prosessissa, jossa lisätään organisaation mukautuvuutta uusiin toimintamalleihin ja tekniikkaan.

Nykypäivän haastavassa liiketoimintaympäristössä projektinhallinta on yhdistelmä kovia päätöksiä ja pehmeitä hallintataitoja, joilla tehostetaan liiketoimintaa ja määritellään yritykselle selkeä kasvu-ura. Projektitoimiston päämääränä on opastaa projektipäälliköitä ymmärtämään organisaation tekemien päätösten strateginen merkitys ja toimimaan aktiivisesti tuloksen ja liikearvon kasvattamiseksi.

Eri koulukunnat määrittelevät vuoden 2015 projektitoimistot omin tavoin kulloisenkin toimeksiannon laajuuden mukaan.

1. Nykypäivän projektitoimisto moniprojektitoimijana – Québecin yliopistoa edustavan tri Brian Hobbsin äskettäin julkaiseman selvityksen mukaan projektitoimisto on erottamaton osa organisaation projektinhallintarakenteita, ja sillä on yhteyksiä moniin eri toimintoihin kullakin hetkellä. Tällaisissa projektitoimistoissa on pienet henkilöstöresurssit, jotka koostuvat oman alansa asiantuntijoista ja jotka pystyvät hallinnoimaan useita hankkeita kerrallaan. Näillä vastuuryhmillä on kuitenkin usein varsin rajallinen päätöksentekovastuu.

2. Yrityskulttuurin hallintaryhmä – Erään hiljattain julkaistun artikkelin mukaan projektitoimiston tehtävänä on panna päätökset täytäntöön yksittäisen yrityksen työskentelykulttuurissa tehottomuuden ja vastuuttomuuden karsimiseksi. Projektitoimisto määrittää prosesseja tehostavan kulttuurin, jolla edistetään strategista suunnittelua ja henkisen omaisuuden hallintaa organisaation sisällä.

3. Lisäarvon luomista ja yhteisön tuottavuuden lisäämistä – Projektitoimisto luo työnantajalleen lisäarvoa ja kasvattaa sitä kokoamalla yhteen tehokkuusvaatimukset kaikille organisaation toiminnoille. Se määrittää keskeiset prosessivaiheet ja soveltaa suoriutumisen mittausta projektitoimintoihin. Näin tehostetaan yhteisön kokonaistuottavuutta ja lisäarvoa.

4. Projektitoimisto hermokeskuksena – Vuoden 2015 projektitoimisto on strateginen piste, joka valvoo organisaation kaikkia elintoimintoja suhteessa ihmisiin, aikaan, rahaan ja panostuksiin. Se toimii kuin keskushermosto tehostaen jatkuvasti refleksejään ja suorituskykyään.

5. Kehittyvä rooli dynaamisessa liiketoimintaympäristössä – Nykypäivän globaalissa liiketoimintaympäristössä, jossa yritykset kohtaavat uusia, tekniikkaan, liiketoiminnan prosesseihin ja sääntelyn muuttumiseen liittyviä haasteita, myös projektitoimiston roolin on kehityttävä. Vuoden 2015 projektitoimiston on oltava dynaaminen ja kyettävä ottamaan ja kantamaan erilaisia vastuita sekä välittämään merkitystä projektinhallintaan.

Nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä projektitoimisto toimii sosiaalisena yksikkönä. Se koostuu monimutkaisista rakenteista, jotka muodostavat organisaation, ja se kehittyy jatkuvasti vastaten liiketoiminnan haasteisiin. Projektitoimiston on vastuussa organisaation omaan toimintakulttuuriin sopivien ja kustannustehokkaiden projektisalkunhallinta välineiden kehittämisestä ja aktiivisesta ylläpidosta.

 

Share This