Projektisalkun yksittäisillä projekteilla voi olla merkittäviä vaikutuksia yrityksen riskinsietokykyyn, taloudelliseen menestykseen ja kehityksen suuntaan. Yksittäisen projektin johtamisessa kuitenkaan harvemmin ajatellaan yrityksen laajempaa toimintaympäristöä. Koko organisaation ja kehitystoiminnan johtamisen näkökulmasta toimintaympäristön muutoksen havainnointi ja suhdanteiden huomioon ottaminen on kuitenkin avainasemassa osana riskien – ja mahdollisuuksien – hallintaa.

Asiakkaidemme keskuudessa on nähtävissä selkeä trendi, jossa yrityksen keskeisiä tulevaisuutta indikoivia elementtejä tuodaan investointi- tai kehitysprojektien tietoihin. Yksittäisiin projekteihin liitetään yhä useammin tietoja, jotka mahdollistavat salkun potentiaalin tai riskien arvioinnin sekä raportoinnin koko yrityksen tasolla. Esimerkiksi strategisia tavoitteita toteuttavia projekteja tai yksittäisen riskin merkitystä projektin tavoittelemille liiketoimintahyödyille arvioidaan yhä useammassa salkussa.

Salkunhallinta strategisen johtoryhmän agendalle

Salkunhallinta on keskeinen osa johtoryhmän strategisen kehittämisen agendaa. Johtoryhmän kokouksessa kehityssalkusta raportoidaan esimerkiksi projektit, joiden business casen toteutumiseen raaka-aineiden hinnalla arvioidaan olevan suuri merkitys – sekä keskustellaan näiden nimenomaisten projektien kokonaistaloudellisesta merkityksestä liiketoiminnalle. Tällaisessa tilanteessa operatiivisen tason salkunhallinta tukee strategista johtamista, nostaa projektien strategisen arviointikeskustelun tasoa faktapohjaisemmaksi sekä mahdollistaa laadukkaan päätöksenteon.

Strateginen muutos näkyväksi

Yksittäisissä Thinking Portfolion asiakassalkuissa on myös tehty analyysejä siitä, kuinka moni projekteista tai liiketoiminta-analyyseistä ottaa kantaa organisaation trendityössä tunnistamiin ilmiöihin tai toimialan muutostekijöihin. Tällaisen arvioinnin myötä organisaatio voi arvioida kehitysprojektien tukea liiketoiminnan uudistumiselle, tehdä priorisointia ja tietoisesti nostaa pidemmän tähtäimen muutoksiin tähtäävien projektien lukumäärää. Keskustelun myötä myös jatkossa yllättävät yksittäiset merkittävät markkinahavainnot ymmärretään yhtenäisesti ja tarvittavat päätökset nopeutuvat.

Samassa tulevaisuuden mahdollisuuksien johtamisen teemassa rakennamme yhdessä Kuntaliiton ohjaaman kuntien projektitoimistojen kehitysverkoston kanssa kokeilua, jossa kaupunkien salkkuihin tuodaan pidemmän tähtäimen muutostavoitteita ja indikaattoreita kehitystoiminnan ohjaustekijöiksi. Kokeilu on vielä aluillaan, mutta sen myötä nähdään mahdollisuuksia kuntien ja kaupunkien yhteisien tavoitteiden rakentamiselle ja johtamiselle, yli organisaatiorajojen pyrkiville muutostavoitteille ja entistä laajemmalle leviävälle ymmärrykselle siitä, millaisia tavoitteita kohti yksittäiset kehitystoimenpiteet tai -projektit pyrkivät.

Miten suhdanneindikaattori voisi näkyä salkussa?

Yksittäisen projektin tasolla strategiset tavoitteet tai projektin lopputulokselle merkityksellisimmät makrotalouden indikaattorit voivat yksinkertaisimmillaan olla valittavissa projektin tai investointikohteen perustiedoissa. Salkkutasolle taas voidaan määritellä suhdanneindikaattori seuranta ja näiden yhteenvetona on mahdollista tehdä ristiintaulukointeja, raportteja ja visuaalisia näkymiä muutokseen, painotuksiin ja erilaisiin skenaarioihin tulevasta kehityksestä.

Analytiikan ja ohjelmistorobotiikan kehittyessä voidaan myös salkussa entistä tehokkaammin mallintaa, luoda, laskea ja ylläpitää asiakaskohtaisia markkinaindikaattoreita ja niiden analyysejä. Tällöin asiakaskohtaiset omistajaohjauksen kannalta keskeisimmät indikaattorit voidaan päivittää määrävälein salkun tietoihin ja täten jatkuvasti arvioida salkkuraporteilla esimerkiksi investointien riskitasoa suhteessa suhdanteeseen, liiketoimintahyötyjen tavoitetasoa ja niiden toteutumisen todennäköisyyttä.

Mittareiden avulla merkityksiin ja laadukkaampiin päätöksiin

Avainkysymyksenä asiakkaillemme on toimintaympäristön kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten muutosten ymmärtäminen, näiden jatkuva seuraaminen ja niiden merkityksen näkyväksi tuominen. Suuret muutokset, kuten SoTe-uudistuksen tuleva suunta, Brexitin merkitys, maailmantalouden kasvun hidastuminen tai jopa taantuma vaikuttavat laajalti yritysten toimintaan. Mikäli esim. talouden kääntyminen taantumaan tulee yllätyksenä, johtaa se helposti pakon edessä tehtyihin ja siten epäoptimaalisiin ratkaisuihin, kuten projektien äkillisiin perumisiin.

Mittareiden avulla muutokset pystytään kytkemään kehityspanoksiin. Kun muutoksien riskit ja mahdollisuudet merkityksineen onnistutaan liittämään osaksi kehityspanosten, salkun ja tavoitteiden painopisteiden arviointia, ollaan jo pitkällä strategisessa keskustelussa organisaation tulevaisuudesta. Näemme tässä selkeän muutoksen asiakkaiden aktiivisuudessa, sekä suunnan, jossa salkunhallinnan prosesseja sidotaan entistä enemmän osaksi organisaation jatkuvaa strategiatyötä.

Mistä aloitetaan?

Onko organisaatiosi tulevaisuuden johtamisen, riskienhallinnan ja kehityssalkun yhteiskehittäminen organisaatiossasi ajankohtaista? Oletko kiinnostunut tulevaisuuden trendien tai markkinaindikaattorien tuomisesta salkkuusi? Tunnistatko jo mitkä ovat liiketoimintaasi eniten vaikuttavat indikaattorit ja oletko kiinnittänyt niitä yksittäisiin kehityskohteisiin?

Thinking Portfolio on salkunhallinnan alustapalvelu, jota on sovellettu jo kymmeniin salkunhallinnan johtamistarpeisiin. Tutustu: https://thinkingportfolio.com/white-paperit/

Ota yhteyttä, keskustellaan lisää!

GnS Economics & Thinking Portolio

 

Nina OrvolaNina Orvola, Lead Senior Advisor, Thinking Portfolio 044 -5051044

www.thinkingportfolio.com

Nina.orvola@thinkingportflio.com

 

 

 

Tuomas Malinen, CEO, GnS Economic 040-1963909

https://gnseconomics.com

Tuomas.malinen@gnseconomics.com