Innostuneet asiakkaat, verkostoituminen sekä uusien ideoiden ja ratkaisujen jakaminen olivat ensimmäiseksi mieleen tulevia asioita, kun graduohjaaja neuvoi miettimään Thinking Portfolion muista yrityksistä erottavia ominaisuuksia. Näiden oivallusten pohjalta pro gradu -tutkielmani aiheeksi muotoutui ”Asiakkaiden välisten suhteiden rooli B2B brändiyhteisössä”, case-yrityksenä tietenkin Thinking Portfolio.

Brändiyhteisöllä tarkoitetaan jäsenten välisiin suhteisiin perustuvaa yhteisöä, joka rakentuu jonkin tietyn brändin ympärille. Aihetta ei ole tutkittu laajasti B2B yritysten yhteydessä, vaan aikaisempi tutkimus painottuu kuluttajabrändien brändiyhteisöihin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia minkälaisia asiakkaiden välisiä suhteita Thinking Portfolion brändiyhteisössä on sekä mitä hyötyjä yhteisön jäsenet saavat näistä suhteista. Asiaa tutkittiin kymmentä Thinking Portfolion asiakasyrityksen sekä -organisaation yhteyshenkilöä haastattelemalla.

Tutkimuksessa selvisi muun muassa, että Thinking Portfolion yhteydessä on brändiyhteisö, tosin se on vasta kehittymisvaiheessa, eikä siihen kuulu kaikki Thinking Portfolion asiakkaat. Asiakkaiden välisiä suhteita on paljon erilaisia, ja niihin kuuluvat niin eri asiakasorganisaatioiden väliset suhteet, kuin myös Thinking Portfolion käyttäjien suhteet tietyn organisaation sisällä. Suhteet tuottavat brändiyhteisön jäsenille paljon käytännöllisiä hyötyjä, esimerkiksi konkreettisia käytännön vinkkejä, ratkaisuja ongelmiin sekä uutta tietoa ja ideoita.

Tutkimuksen pohjalta Thinking Portfoliolle muodostettiin ehdotukset, miten brändiyhteisöä voisi ottaa enemmän huomioon sekä kehittää tulevaisuudessa. Esimerkiksi Round Table -keskustelutilaisuudet saivat paljon kannatusta haastatelluilta, ja niitä järjestetäänkin muutamia vuoden 2019 aikana. Brändiyhteisöä voidaankin kehittää tämän tyylisten tapahtumien ja foorumeiden avulla, mutta tärkeintä on sulauttaa se osaksi muuta toimintaa niin, että uusia toimintoja suunnitellessa pohditaan niiden brändiyhteisölle tuomia hyötyjä.

Jos kiinnostuit aiheesta, täältä pääset lukemaan koko pro gradu -tutkielman: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36393

Täältä löydät kaikki Thinking Portfolion tulevat tapahtumat: https://thinkingportfolio.com/tapahtumat/

 

Reeta Kalmari

Reeta Kalmari
Portfolio Assistant
Thinking Portfolio