skateboard

Tyypillisesti projektisalkun projekti painotetaan sen mukaan mitä strategista painopistettä halutaan priorisoida. Projektien väliset riippuvuudet voivat vuorostaan tuoda vaatimuksia joiden vuoksi projektin edistäminen sovitulla aikataululla on tarpeen.

Keinot strategian toteutusasteen seurantaan

Muutoin projektisalkku helpottaa strategian toteutumisen seurantaa ammentaen lisää voimaa projektisalkkuun kirjatuista ideoista, aloitteista ja kehitysehdotuksista.

Strategian toteutusastetta voidaan seurata lukuisilla tavoilla projektisalkkua hyödyntäen. Haluttaessa voidaan ottaa hyvinkin analyyttinen näkökulma, huomioida liiketoimintaympäristön trendejä, palvelupalautteita ja esimerkiksi riskejä panos-hyötysuhteessa.

Johtoryhmän roolit seurannassa painottuvat strategian tulkintaan päätöksenteossa ja projektitasolla projektihallinnan ammattilaiset saavat syötettä tilannekuvista, etenemisraporteista ja resursoinnista. Tietohallinto pyrkii tunnistamaan projektien vaikuttavuutta olemassa olevaan tieto-, sovellus- ja teknologia-arkkitehtuuriin arvioiden tarvetta osallistua muutoksen läpivientiin. Sisäinen tarkastus odottaa projektisalkulta toiminnallisuuksia ja indikaatioita joilla mm. varmistetaan riittävä riskienhallinta.

Sidosryhmille – kuten yhteistyökumppaneille ja rahoittajille halutaan tuottaa myös viestintää samoin kuin avainasiakkaille joille muutoksilla on vaikutuksia.

Strategialla pyritään osumaan liikkuvaan maaliin

Strategiatyö on jatkuva prosessi jota täsmennetään ja painotetaan aina kun tilannekuva antaa siihen uusia mahdollisuuksia. Muutokset ovat nopeita ja siten on hyväksyttävä, että myös strategian toteutusaste voi myös muuttua. Näkemys strategisesta osa-alueesta voi toimintaympäristön muutoksen jälkeen poiketa merkittävästi edeltäneestä tilanteesta.

On tärkeää, että organisaatiolla on käytössään strategista projektisalkunhallintaa tukevat toimintamallit sekä välineet. Tiedossa on, että parhaat projektisalkunhallinnan työkalut ovat helppokäyttöisiä, elinkaarikustannuksiltaan ennustettavia ja käyttäjämäärästä riippumattomia (projektisalkku on viestinnän väline eikä asiantuntijatyökalu jossa tyypillisesti kustannus määräytyy asiantuntijakäyttäjien mukaan), tietoturvallisia (tiedot säilytetään ehdottomasti Suomessa), käyttäjän valitseman kielen mukaisia sekä helposti asiakaskohtaisesti mukautettavia.

Strategian toteutusaste on hyvä indikaattori johtamisen onnistumisesta ja resurssien oikein kohdentamisesta. Täydelliseen tulokseen tuskin koskaan päästään mutta tavanomaista paremmat tulokset palkitaan aina.