Strateginen salkunhallinta ja liiketoimintaympäristön kausaliteetti

Salkunhallinnan kausaliteetilla tarkoitetaan tässä yhteydessä salkkuun vaikuttavan kahden tapahtuman suhdetta toisiinsa. Tilannetta, jossa toinen tapahtuma aiheuttaa toisen. Tyypillisesti salkunhallinnan näkökulmasta kysymys voisi olla kysynnän tai korkotason merkittävä muutos. Hyvin määritellyssä salkussa tälle löytyy salkkuanalyysissa seuraus.

Haasteena salkun ulkopuoliset indikaattorit

Haasteena salkunhallinnassa usein on, että yrityksen ulkopuoliset tekijät ja niihin viittaavat indikaattorit jäävän kevyelle tasolle. Usein kriteerien odotetaan tulevan strategiasta tai sen painopisteistä. Usein kuitenkin olisi tarve nähdä juuri salkusta miten liiketoimintaympäristön muutokset vaikuttavat ja saada sitä kautta impulsseja tukemaan strategiatyötä.

Talousjohto tarvitsee tietoa tulevaisuudesta

Kassavirran ennustamisessa tämä on ensiarvoisen tärkeää. Taloushallinnolta ja talousjohdolta (CFO) odotetaan näkemystä tulevaisuuden trendien ja signaalien ennustamiseen. Usein kuitenkin taloushallinnon käytössä oleva sisäisenlaskennan informaatio painottuu menneeseen, tietämykseen jo tapahtuneesta. Tämän tiedon pohjalta on hyvin haastavaa tunnistaa kausaalisia tekijöitä. Vaarana on jäädä analysoimaan informaatiota lähtökohtana löytää korrelaatio ja selittää sillä kahden eri osatekijän välistä riippuvuutta. Tätä voisi ehkä verrata suhdanteen ennustamiseen ja muuttuvan liiketoimintaympäristön arvioimiseen. Ennustaminen vaatii eri näkökulmaa.

Korrelaatiot eivät yksinään ole riittävä näkökulma

Talousjohdolta odotetaan nyt näkemystä ja skenaariotyötä liiketoimintaympäristöön liittyen. Suhdanteet voi olla mahdollista ennustaa eri suureiden korrelaatiosta (korkotaso, Baltic Dry, CRB jne.) mutta nyt eletään aikaa, jolloin näiden varaan ei voida päätöksiä laskea. On kyettävä näkemään mikä on tapahtumaketju jos peruskysyntä laskee -20 %, markkinaosuus säilyy samana mutta yrityksen perustuotteet tai palvelun markkinahinta laskee -20 %.

Miten strategisen salkun sisältöön tulisi kuvatussa tilanteessa puuttua?

Strateginen salkunhallinta tarkoittaa organisaation mm. hankkeiden, riskien, palveluiden ja sovellusten (e.g. Projects, Risks, Services, Applications) aktiivista salkuttamista. Näiden salkkunäkökulmien kausaalisia eli ns. syy ja seuraussuhteita on todennäköisesti löydettävissä. Voisiko tästä olla hyvä aloittaa?

Kausaliteetti ( causalitas < causa ’syy’) on syy–seuraussuhde eli kahden tapahtuman suhde, jossa toinen aiheuttaa toisen. Toinen tapahtuma on tällöin syy ja toinen seuraus. Syy esiintyy ennen seurausta. Korrelaatioon todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä käytetty käsite, joka kuvaa kahden muuttujan välistä riippuvuutta.  Lähde: Wikipedia 2011:

Share This