Projektisalkku SOTE- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon tukena

Sote- ja maakuntauudistus sisältää sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen että aluehallintouudistuksen. Maakunnilla on tulevaisuudessa vastuulla mm. seuraavat tärkeät osa-alueet: Sosiaali- ja terveydenhuolto Pelastustoimi Ympäristöterveydenhuolto Alueelliset kehittämistehtävät ja elinkeinojen edistämisen eri tehtävät Alueiden ohjaus ja suunnittelu Maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistäminen Projektisalkku luo hyvät edellytykset maakuntauudistuksen läpiviennille. Projektisalkku selkeyttää muutosprojektien tilannekuvan, selkeyttää päätöksentekoa ja päätösten taustoja sekä mahdollistaa raportoinnin eri ohjaus- ja johtoryhmille. Voidaanko SOTE- ja maakuntauudistuksen toimeenpano tehdä yhdellä projektisalkulla? On tärkeä suunnitella halutaanko SOTE:a, [...]

Lait ja säädökset osana hyvää projekti-, järjestelmä- ja palvelusalkkua

Lakien ja säädösten merkitys niin julkishallinnon kuin yksityisen sektorin toiminnan ja kehittämisen ohjauksessa on tärkeä. Näiden lisäksi voi olla vielä joukko mm. sopimuksiin ja standardeihin liittyviä vaatimuksia. Osa vaatimuksista voivat olla kansallisia ja osa kansainvälisiä. Näiden kaikkien vaatimukset sekä niihin kohdistuvat tulevaisuuden muutokset tulee johdon ymmärtää ja huomioida oman organisaation toiminnan kehittämistä suunniteltaessa. Näkemys on, että nämä säädökset voidaan mallintaa ja salkuttaa vaatimustenmukaisuuden mukaan. Onko silloin kyseessä säädössalkku vai onko organisaatiolla aiheelle oma nimitys? Osa [...]

Tositarinoita rohkeudesta ja projektisalkunhallinnan kehittämisestä

Tositarinoita rohkeudesta kehittää Thinking Portfolion ensimmäisestä versiota tulee ensi vuonna kuluneeksi täydet kymmenen vuotta. Thinking Portfolion tarina lähti liikkeelle intohimosta salkunhallintaan ja halusta saattaa se kaikkien ulottuville. Näkemyksemme oli ettei projektisalkunhallinta saa olla vain asiantuntijatyöväline vaan se tulee avautua laajemmalle joukolle organisaatiota. Uskomme, että salkunhallinta on ennen kaikkea viestintää ja päätöksenteon tukemista varten. Uskomme tähän yhtä vahvasti tänään kuin kymmenen vuotta sitten. Koostimme oheen kymmenen rohkeaa tarinaa asiakkaistamme jotka ovat edistäneet salkunhallinnan hyvää sanomaa omassa [...]

Palvelusalkulla läpinäkyvyyttä palveluihin ja niiden uudistamiseen

  Yrityksillä ja muissa organisaatioissa pohditaan parhaillaan kuumeisesti palveluiden tilannekuvaa. Samalla pyritään luomaan ymmärrystä ja viestintää siitä mitkä palvelut kuuluvat organisaation palveluvalikoimaan – mitkä ovat ydinliiketoimintaa ja mitkä taas eivät? Miten tulisi panostaa palveluihin niiden eri panos-tuotossuhteessa? Palvelusalkun yksi tavoite on yksinkertaisesti viestiä palveluiden panos-tuotos-vaativuussuhteesta – antaa riittävät lähtökohdat oikeille päätöksille. Hyvä palvelusalkku kuvaa organisaation palveluiden nykytilaa ja niiden vaikutuksia mm. asiakkaisiin, tuottamisen prosesseihin, avainresursseihin, vaatimustenmukaisuuteen, riskeihin, talouteen ja muuhun liiketoimintaympäristöön. Palvelusalkku voi jäsentää rahoitus- [...]

Projektisalkku osana kehityskeskustelua

Aina määrävälein käydään yleistä keskustelua siitä tuottavatko kehityskeskustelut arvoa niin työntekijälle kuin organisaatiolle. Työtehtävien muuttuessa yhä projektimaisemmiksi osa organisaatioista näkee mahdollisuuden käydä kehityskeskustelun projektityön lomassa ja mahdollisesti projektin loppuraportoinnin yhteydessä joko henkilökohtaisesti tai projektin osallistuneiden kesken pienryhmässä. Haaste toki on, että projektipäällikkö ei ole välttämättä aina henkilöiden varsinainen esihenkilö. Näin ollen esihenkilönkin tulisi saada tietoa työntekijän onnistumisesta ja tunnistaa osaamisen kehitysalueet ja mahdollisuudet. Tuomalla tämä tieto keskusteluun mukaan saadaan kehityskeskusteluun konkreettista sisältöä. Projektisalkun avulla voidaan [...]

Projektisalkku – ikkuna strategian toteutusasteeseen

Tyypillisesti projektisalkun projekti painotetaan sen mukaan mitä strategista painopistettä halutaan priorisoida. Projektien väliset riippuvuudet voivat vuorostaan tuoda vaatimuksia joiden vuoksi projektin edistäminen sovitulla aikataululla on tarpeen. Keinot strategian toteutusasteen seurantaan Muutoin projektisalkku helpottaa strategian toteutumisen seurantaa ammentaen lisää voimaa projektisalkkuun kirjatuista ideoista, aloitteista ja kehitysehdotuksista. Strategian toteutusastetta voidaan seurata lukuisilla tavoilla projektisalkkua hyödyntäen. Haluttaessa voidaan ottaa hyvinkin analyyttinen näkökulma, huomioida liiketoimintaympäristön trendejä, palvelupalautteita ja esimerkiksi riskejä panos-hyötysuhteessa. Johtoryhmän roolit seurannassa painottuvat strategian tulkintaan päätöksenteossa ja projektitasolla [...]

Peikko Groupin johtoryhmä kiittää läpinäkyvyydestä kehittämisen johtamiseen

  Suurkiitos Peikko Groupin Jukka Nykäselle mielenkiintoisesta puheenvuorosta Tampereella projektisalkunhallinnan ja Peikon oman Propeikko projektimallin kehittämisen kokemuksista. ProPeikko malli pohjautuu Suomen Projekti-Instituutin ABC-Projektityömalliin ja Thinking Portfolio projektisalkku on mukautettu Peikko Groupille tämän mukaisesti. Tärkeänä nousi viesti selkeästi vastuutetusta ja jämäkästä toiminnasta projektisalkunhallinnan kehittämisestä. Yksinkertaisuus on keskeinen viesti onnistumiselle. Projektisalkunhallintaa käyttävät monet muutkin kuin projektijohtamisen ja hallinnan ammattilaiset.  Kehittäminen on vaativaa työtä mutta onnistuessaan palkitsee koko organisaatiota selkeällä toiminnalla, läpinäkyvyydellä sekä tavanomaista paremmilla päätöksillä.

Kehittämisen johtaminen ja projektisalkunhallinta

Projektisalkunhallinnan mahdollisuudet ovat usealle organisaatiolle hyvinkin konkreettisia. Kysymys ei ole vain strategisesta näkökulmasta. Kysymys on koko organisaatiosta ja sen kyvystä tuottaa tavanomaista parempaa palvelua asiakkaille. Erityisesti tämä tulee tehdä kehittämällä organisaation kokonaisarkkitehtuuria liiketoimintalähtöisesti. On kehitettävä palveluja jotka säätävät asiakkaan aikaa. On tuotettava palveluja jotka ovat vaivattomia ja tuottavat asiakkaan asiakkaalle hyötyä. Tähän tilaan pääseminen edellyttää merkittäviä muutoksia, muutokset lähtevät nykytilasta ja tavoitetilan asettamisesta. Toimintasuunnitelmat tulee kytkeä kokonaisarkkitehtuuriin ja jokaisen hankesalkun projektin tulee kohdistua konkreettisesti jonkin [...]