Ketterä monisalkunhallinta on kokonaisketteryyttä

Ketterä tekeminen on tullut mukaan osaksi hankesalkkuja ja konkreettisemmin ketteryys tuodaan osaksi monisalkunhallintaa. Ketterän tekemisen rinnalla tehdään jatkuvasti myös vesiputousmallisesti investointi- ja kehitysprojekteja ja näiden välinen suhde on tärkeä osa projektikulttuuria.

Kuinka hallita hybridiä ketterää-vesiputousmallimenetelmää

Tutkimukset viittaavat että projektin hallinta perinteisin keinoin on usein syynä kyvyttömyyteen sopeutua muutoksiin. Tämän seurauksena tuotteiden testaus tai muutosten tekeminen on lähes mahdotonta. Ratkaisu tähän ongelmaan on ketterän-menetelmän ottaminen mukaan projektin hallintaan. Käytännössä kyseessä on vähitellen, iteratiivisesti tehtävä kehitystyö, missä voidaan tehdä muutoksia tuotteeseen/palveluun. Tästä syystä projektin on helpompi reagoida muutoksiin. Hybridi-projektimallia käytetään kun joudutaan tekemään kompromissi eri projektimenetelmien suhteen. Eräs tyypillisimmistä malleista on "ketterä-vesiputousmalli". Ketterä-vesiputousmenetelmän pääpiirteet Ketterä-vesiputousmallin toteuttaminen mahdollistaa ohjelmistotiimin kehittää ohjelmistoa ketterin menetelmmin, kun taas tuotepäällikkö ja laitteisto (hardware)-tiimit voivat edetä vesiputousmallin mukaisesti. [...]

Kuinka muuttaa projektimallia kesken projektin

Yritetään ymmärtää miksi projektimallia voi joutua muuttamaan kesken projektin. Seuraavaksi muutamia syitä projektimallin muuttamiseen. Miksi perinteinen projektimalli epäonnistuu tuottamaan tuloksia? Projektipäälliköt voivat eri syistä muuttaa mieltään mitä projektimallia soveltavat projektissaan. Ohessa muutamia esimerkkejä syistä vaihtaa projektimallia kesken projektin. Virheen tai puutteen havaitseminen - saattuu löytyä virheitä, mitkä vaativat välitöntä puuttumista. Asiakas huomaa että eivät ole huomanneet todellista tarvettaan oikein. Usein voi käydä esimerkiksi niin, että kun päivitetty versio järjestelmästä esitellään asiakkaalle, asiakas huomaa ettei ole esittänyt vaatimuksiaan ja tarpeitaan riittävän selvästi. Organisaation poliittinen ympäristö voi olla äärimmäisen dynaaminen. Kun asiakkaan poliittisessa ympäristössä painopiste muuttuu niin [...]

Kuinka valita sopiva menetelmä projektiin?

Kun suunnitellaan projektin toteuttamista, niin eräs tärkeimmistä päätöksistä on se, toteutetaanko projekti vesiputousmallilla (waterfall) tai ketterillä menetelmillä (agile, scrum). Pääasiassa projektin toteuttamiseen on karkeasti kaksi lähestymistapaa: Vesiputousmalli eli ns. perinteinen projektimalli Ketterät lähestymistavat, jotka ovat uudempia ja soveltuvat paremmin ohjelmistoprojekteihin Seuraavaksi käsittelemme kahta edellä mainittua projektien lähestymistapaa tarkemmin. Kumpaa menetelmää projektissa kannattaisi käyttää. Vesiputousmalli (Waterfall) Vesiputousmalli soveltuu hyvin tuotantotekniikkaan, rakentamiseen sekä tarkasti ennustettaviin vaihe-vaiheelta eteneviin projekteihin. Vesiputousmalli on jaksotettu selviin eri vaiheisiin, joita ovat vaatimukset, suunnittelu, toteutus, testaus ja ylläpito. Seuraavaan projektin [...]