Projektijohtaminen ja viestintätaidot

Projektitoimisto on kaiken organisaatiossa tapahtuvan toiminnan keskipisteessä. Projektitiimin on suunniteltava organisaatiossa tehtävä työ, seurattava ja hallinnoitava sitä sekä raportoitava työn edistymisestä. Tiimipäälliköiden ja koordinaattorien on sovitettava tiimiensä jäsenten ja projektitoimiston kanssa yhteen vaatimukset ja odotukset. Näin varmistetaan, että työ tapahtuu asiakkaiden odotusten mukaan ja ettei ohjeita ymmärretä väärin. Tehokas projektipäällikkö osa hallita erilaisia tiimejä saumattomasti ja ohjata ne kohti yhteisiä organisaation tavoitteita sekä pitää yllä lämpimiä suhteita hallinnon ja työntekijöiden välillä. Vaikka ammatilliset pätevyystodistukset ovat projektipäälliköille [...]

Tavallisesta projektitoimiston vetäjästä erinomaiseksi

Vaikka monet luulevat projektitoimiston vetäjän ratkaiseviksi ominaisuuksiksi esimerkiksi sertifiointien kaltaisia tekijöitä, palkkaushetkellä ne useimmiten jäävät varsin huomiotta. Huomattavasti tärkeämpänä pidetään sen sijaan henkilön kykyä ymmärtää projektia. Näin projektitoimisto pystyy käynnistämään projektin ja seuraamaan ja hallinnoimaan sitä paremmin ja toteamaan, vastaako se aidosti yhtiön keskeisiä tarkoitusperiä ja tavoitteita. Seuraavassa tarkastellaan muutamia muita ominaisuuksia, jotka tekevät tavallisesta projektitoimiston johtajasta erinomaisen. Organisaation sisäiset yhteydet Projektitoimiston vetäjällä tulisi olla hyvät yhteydet paitsi projektitoimiston tiimiin myös organisaation muihin osastoihin. Projektin [...]

Onnistunut projektitoimiston perustaminen

Yritykset voivat hyötyä merkittävästi perustamalla organisaatioonsa projektitoimiston. Vaikka on näytetty moneen kertaan, että projektitoimisto tuottaa lisäarvoa sekä projektipäällikölle että organisaation kokonaistuottavuudelle, monissa yrityksissä ei vielä ole perustettu projektitoimistoa. Vuonna 2015 sellainen perustetaan kuitenkin yhä useampiin organisaatioihin. Jos olet päättänyt, että omaan yritykseesi perustetaan projektitoimisto tänä vuonna, pohdit mahdollisesti jo seuraavaa kysymystä: miten sellaisen perustaminen onnistuisi parhaiten? Seuraavassa on muutama vinkki. Määritä odotukset – realistiset odotukset Projektitoimiston perustamisen ensimmäisessä vaiheessa määritellään ja sisäistetään, mitä toimistolta odotetaan. Samalla [...]

Projektitoimiston tehtävät ja vastuut

Projektitoimisto muodostaa yleisesti sovellettavat periaatteet, menetelmät ja mallit erilaisten projektien hallinnointia, raportointia ja toteutusta varten. Yhdenmukaisten toimintamallien ansiosta päälliköt pystyvät helpommin ja tehokkaammin toimimaan projektipäälliköinä. Myös uudet projektipäälliköt pääsevät työhön sisään entistä nopeammin. Projektinhallintamallien kehittäminen mahdollistaa yhdenmukaisten osien uudelleenkäytön ja keskitetyn kehittämisen. Näin säästetään kokonaiskustannuksia, aikaa ja panostuksia varsinaiseen liiketoimintaan. Projektitoiminnan tärkeät roolit ja hatut Omistaja tai toimeksiantaja – Henkilön tehtävänä on rajata projekti ja määrittää yksittäisen ohjelman / projektin eri osat, jotka tuottavat odotettuja [...]

Projektitoimiston arvioiminen

Projektitoimisto on ehdottoman tarpeellinen jokaiselle organisaatiolle, jolla on samaan aikaan kesken useampi kuin yksi projekti. Toimisto tarvitaan huolehtimaan siitä, että projektit ja niiden toteutus noudattavat samoja suuntaviivoja, joihin organisaatio on sitoutunut. Myös projektitoimistoa on aika ajoin arvioitava. Näin yritys pysyy selvillä projektien toteutuksen kulloisestakin tasosta. Näin liikkeenjohto ja työntekijät organisaation eri tasoilla pystyvät työskentelemään parhaan kykynsä mukaisesti. Projektitoimiston arvioinnin edut Projektitoimiston arviointi on tarpeen sen tehokkuuden varmistamiseksi. Seuraavassa on esimerkkejä projektitoimiston arvioinnin hyödyistä.  Arviointi [...]

Määrittele vuoden 2015 projektitoimisto

 Vuonna 2015 projektitoimistoilla on vastassaan uusia haasteita, kun ne tuottavat konkreettista lisäarvoa organisaatioilleen. Projektitoimiston tavoitteena on auttaa vahvistamaan ja saavuttamaan projektin omistajien tarpeisiin perustuvat tavoitteet. Kun yrityksissä siirrytään perinteisistä prosesseista ketterämpiin toimintoihin, projektitoimistolla on aktiivinen rooli prosessissa, jossa lisätään organisaation mukautuvuutta uusiin toimintamalleihin ja tekniikkaan. Nykypäivän haastavassa liiketoimintaympäristössä projektinhallinta on yhdistelmä kovia päätöksiä ja pehmeitä hallintataitoja, joilla tehostetaan liiketoimintaa ja määritellään yritykselle selkeä kasvu-ura. Projektitoimiston päämääränä on opastaa projektipäälliköitä ymmärtämään organisaation tekemien päätösten strateginen merkitys [...]

Thinking Portfolio innostaa organisaatiosi kannattavaan kasvuun

On todettu, että pelkästään työtyytyväisyys ei riitä siihen, että organisaatiosta tulee menestyvä ja tuottava. Toki tyytymättömät ihmiset eivät anna parastaan ja taas tiedetään myös se, että henkilöstön tyytyväisyys korreloi pienellä viiveellä asiakastyytyväisyyteen. Innostuneella organisaatiolla on yhteys menestykseen ja vahvaan kasvuun. Innostuksen lähteet vaihtelevat ihmisestä riippuen. Tiedämme, että meillä jokaisella on oma persoonallisuus joka innostuu hieman eri asioista. Mutta yleisesti on tunnistettu, että ihmiset innostuvat ja motivoituvat siitä, että heille uskotaan tietoa nykytilasta ja tulevaisuuden tavoitteista. [...]