Projektisalkku osana kehityskeskustelua

Aina määrävälein käydään yleistä keskustelua siitä tuottavatko kehityskeskustelut arvoa niin työntekijälle kuin organisaatiolle. Työtehtävien muuttuessa yhä projektimaisemmiksi osa organisaatioista näkee mahdollisuuden käydä kehityskeskustelun projektityön lomassa ja mahdollisesti projektin loppuraportoinnin yhteydessä joko henkilökohtaisesti tai projektin osallistuneiden kesken pienryhmässä. Haaste toki on, että projektipäällikkö ei ole välttämättä aina henkilöiden varsinainen esihenkilö. Näin ollen esihenkilönkin tulisi saada tietoa työntekijän onnistumisesta ja tunnistaa osaamisen kehitysalueet ja mahdollisuudet. Tuomalla tämä tieto keskusteluun mukaan saadaan kehityskeskusteluun konkreettista sisältöä. Projektisalkun avulla voidaan [...]

Projektijohtaminen ja viestintätaidot

Projektitoimisto on kaiken organisaatiossa tapahtuvan toiminnan keskipisteessä. Projektitiimin on suunniteltava organisaatiossa tehtävä työ, seurattava ja hallinnoitava sitä sekä raportoitava työn edistymisestä. Tiimipäälliköiden ja koordinaattorien on sovitettava tiimiensä jäsenten ja projektitoimiston kanssa yhteen vaatimukset ja odotukset. Näin varmistetaan, että työ tapahtuu asiakkaiden odotusten mukaan ja ettei ohjeita ymmärretä väärin. Tehokas projektipäällikkö osa hallita erilaisia tiimejä saumattomasti ja ohjata ne kohti yhteisiä organisaation tavoitteita sekä pitää yllä lämpimiä suhteita hallinnon ja työntekijöiden välillä. Vaikka ammatilliset pätevyystodistukset ovat projektipäälliköille [...]

Hyvä projektiviestintä ja sosiaalinen media

Sosiaalinen media ei enää pitkään aikaan ole ollut pelkästään yksityishenkilöiden keino pitää yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin pitkien matkojen taa julkaisemalla tietoja ihmisten liikkeistä ja viimeaikaisista tapahtumista. Siitä on tullut myös yritysmaailmassa päälliköille kätevä työkalu, joka auttaa viestintäongelmissa ja levittää laajalle tietoja muutoksista toiminnassa sekä toimii asiakkaiden vuorovaikutuskanavana. Nykyisessä maailmanlaajuisessa liiketoimintamallissa, jossa tiimit ovat hajallaan eri puolilla maailmaa ja tekevät töitä eri aikavyöhykkeillä, sosiaalinen media on tehokkain viestintäväline, kun lukuisille ihmisille on saatava yksi ja sama [...]

Thinking Portfolio innostaa organisaatiosi kannattavaan kasvuun

On todettu, että pelkästään työtyytyväisyys ei riitä siihen, että organisaatiosta tulee menestyvä ja tuottava. Toki tyytymättömät ihmiset eivät anna parastaan ja taas tiedetään myös se, että henkilöstön tyytyväisyys korreloi pienellä viiveellä asiakastyytyväisyyteen. Innostuneella organisaatiolla on yhteys menestykseen ja vahvaan kasvuun. Innostuksen lähteet vaihtelevat ihmisestä riippuen. Tiedämme, että meillä jokaisella on oma persoonallisuus joka innostuu hieman eri asioista. Mutta yleisesti on tunnistettu, että ihmiset innostuvat ja motivoituvat siitä, että heille uskotaan tietoa nykytilasta ja tulevaisuuden tavoitteista. [...]