Thinking Portfolio innostaa organisaatiosi kannattavaan kasvuun

pmo

On todettu, että pelkästään työtyytyväisyys ei riitä siihen, että organisaatiosta tulee menestyvä ja tuottava. Toki tyytymättömät ihmiset eivät anna parastaan ja taas tiedetään myös se, että henkilöstön tyytyväisyys korreloi pienellä viiveellä asiakastyytyväisyyteen.

Innostuneella organisaatiolla on yhteys menestykseen ja vahvaan kasvuun. Innostuksen lähteet vaihtelevat ihmisestä riippuen. Tiedämme, että meillä jokaisella on oma persoonallisuus joka innostuu hieman eri asioista. Mutta yleisesti on tunnistettu, että ihmiset innostuvat ja motivoituvat siitä, että heille uskotaan tietoa nykytilasta ja tulevaisuuden tavoitteista. Projektisalkku on ylivoimainen työkalu avata organisaation ideat, aloitteet, suunnitteilla ja käynnissä olevat projektit sekä onnistuneesti päättyneet projektit koko organisaatiolle. Henkilöstölle voidaan avata pääsy projektisalkkuun ja siten läpinäkyvyys tilanteeseen tai organisaatio voi esimerkiksi projektitoimiston avustamana tuottaa määrävälein projektisalkusta raportteja henkilöstölle julkaistavaksi.

Projektisalkunhallintaan voidaan kytkeä resurssisuunnittelua ja siten varmistaa, että innostuneet ihmiset eivät joudu liiaksi epämukavuusalueelle ja ylikuormitetuiksi. Hyvällä projektisalkulla voidaan siis ennustaa organisaation avainhenkilöiden työkuormaa ja siten antaa paremmat edellytykset onnistua. Monet ihmiset kaipaavat myös työrauhaa jonka he mielestään saavat kun vaaditut työtehtävät ovat suhteessa käytettävissä olevaan työaikaan.

life cycleLiikkeenjohto on usein superkiireisiä ja projektisalkun johdolle tuottama tilannekuva auttaa kiireen keskellä ajasta ja paikasta riippumatta tilannekuvan tarkastelua. Usein johdolla on keskeinen rooli mm. ideoiden ja ehdotusten hyväksymisessä. Projektisalkku antaa tähän yksinkertaisen mahdollisuuden ja samalla idean ehdottajallakin on tilannekuva siitä miten jätetty ehdotus organisaatiossa etenee. Sekin motivoi antamaan työnantajalle hyviä ja toteuttamiskelpoisia ideoita.

Projektien priorisointi on keskeinen projektisalkun tehtävä. Kun johto antaa riittävät resurssit ja tuen prioriteetissa oleville projekteille säilyy ihmisten innostus toteuttaa kehitysprojekteja ja niiden lopputulokset saavuttavat paremmin odotukset ja vaatimukset. Laadunhallintaa on sekin ja osana projektisalkunhallintaa.

Organisaation johto on vastuussa riskienhallinnasta ja siten myös valjastaa organisaatio varautumaan näköpiirissä oleviin riskeihin. Projektisalkku on keskitetty ja yksinkertainen paikka koostaa kehittämiseen liittyvät riskit ja tehdä niiden arviointia huomioiden vallitseva riskimaisema. Projektisalkku siis mahdollistaa kokonaiskuvan tarkastelun yksittäisen projektin sijaan. Usein projektien riskeihin löytyy laukaisevat tekijät itse projektin ulkopuolelta – projektisalkku antaa mahdollisuuden tarkastella myös liiketoimintaympäristöstä lähtöisin olevia riskejä. Riskit ovat siis keskeinen osa hyvän projektisalkun tietomallia.

Projektien lopputuloksilla on usein taustalla taloudelliset tavoitteet. Projektisalkku mahdollistaa projektin budjetoinnin ja toteumien seurannan sekä ennen kaikkea projektinomistajan follow up projectnäkökulman liiketoiminnalliseen perusteluun. Liiketoiminnallinen perustelu avaa ja yksinkertaistaa taloudelliset ja muut laadulliset tavoitteet – mitä paremmin organisaatio on tietoinen tavoitteista sitä paremmin ihmiset osaavat toimia ja tehdä oikeita asioita. Tietoisuus siis mitä ihmisiltä odotetaan edesauttaa innostusta ja motivoi haastavissakin hetkissä ylittämään itsensä ja olemaan ylpeä työn lopputuloksista.

 

Lue lisää projektisalkunhallinnan mahdollisuuksista organisaatiollesi Thinking Portfolio S3 Projektisalkku Whitepaper.

Share This