Suomen Kuntaliitto vahvistaa kunta-alan edunvalvontaa, palvelua ja kehittämistoimintaa siirtymällä salkunhallintaan Thinking Portfolio-salkunhallintasovelluksen avulla.

Strateginen johtaminen edellyttää ajantasaista, luotettavaa ja havainnollista tietoa päätösten tueksi.

Kuntaliiton ohjelmakoordinaattori Tiina Rinne puhuu avoimen ja yhteistyöhön kannustavan kehittämiskulttuurin puolesta ja toivoo uusien toimintatapojen ja työkalujen lisäävän toiminnan avoimuutta, tuloksellisuutta ja työhyvinvointia.  Tavoitteena on innostaa henkilöstö yhdessä kehittämiseen ja tätä kautta vahvistaa entisestään Kuntaliiton uudistumiskykyä ja toiminnan tuloksellisuutta.

– Thinking Portfolio tuo systematiikkaa strategian toimeenpanoon, sen avulla saamme valitut toimenpiteet näkyviksi, näyttämään onko valittu suunta oikea ja toimenpiteet strategiamme mukaiset.

-Thinking Portfolio on kehittämisen ja uudistamisen apuväline. Tämä työkalu tukee prosessiemme ja käytäntöjemme tehostamista.

Thinking Portfolio otetaan käyttöön edunvalvonnan salkunhallinnassa. Edunvalvontaprosessit käynnistyvät sekä EU-tasolta ja valtakunnan politiikasta syntyvistä haasteista että Kuntaliiton strategiasta.   Tällä hetkellä edunvalvontatehtävistä suuri osa liittyy kuntauudistukseen. Kuntaliiton tehtäväkenttä on laaja ja tavoitteita toteutetaan sekä projektimaisesti että edunvalvontatoimenpiteinä. On tärkeää, että valitut tavoitteet pystytään nivomaan yhdeksi kokonaisuudeksi ja johtamaan kokonaisuutta tuloksellisesti ja strategialähtöisesti.

Tietojärjestelmä strategian toteuttamisessa

Pilviratkaisuna Thinking Portfolio on varsin helppokäyttöinen ja edullinen tietojärjestelmä, jonka avulla voidaan johtaa kokonaisvaltaisesti organisaation projektiluonteista toimintaa. Kuntaliiton tietotekniikkapäällikkö Kari Ahopelto näkee, että tietojärjestelmät ovat osa toimintatapojen yhtenäistämistä ja strategian jalkauttamista.

– Tekniset edellytykset ovat olleet jo kauan tarjolla. Tietotekniikan mahdollisuuksia rakenteellisissa muutoksissa, strategian jalkauttamisessa, seurannassa tai johtamisessa hyödynnetään edelleenkin yllättävän vähän. Ratkaisuissa on hyvä huomioida myös kustannustehokas tietohallinnon kokonaisarkkitehtuuri.

Thinking Portfolio vahvistaa Kuntaliiton avointa toimintatapaa

Thinking Portfolion käyttöönotto Kuntaliitossa alkaa projektien tilanneraportoinnilla, jonka projektipäälliköt tekevät ensimmäisen kerran Thinking Portfoliossa elokuussa 2013. Jatkossa projektien kehittymistä on helppo seurata ja tehdä niiden keskinäisiä vertailuja tallentuneiden raporttitietojen perusteella.

Ensimmäisessä vaiheessa työkalun käyttäjiksi tulevat johtoryhmän jäsenet, yksiköiden johtajat sekä projektipäälliköt ja edunvalvontatavoitteiden vastuuhenkilöt.  Avoimen toimintatavan mukaisesti koko henkilöstö ja myöhemmin myös kuntakumppanit ja muut projektien sidosryhmät saavat katseluoikeudet Thinking Portfolioon.

Lisätietoja,

rinneti

Tiina Rinne
Kuntaliiton ohjelmakoordinaattori

Ahopeka

Kari Ahopelto
Kuntaliiton Tietotekniikkapäällikkö